درباره ما

مدیریت هوشمند ناوگـــــــــــــان

حمل و نقل

 

راهکاری جامع و یکپارچه بوده که در راستای توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا در حوزه حمل و نقل ارائه می گردد.

مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، راهکاری جامع و یکپارچه بوده که در راستای توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا در حوزه حمل و نقل ارائه می گردد. بهره گیری از این سامانه توسط سازمان ها، سبب مدیریت بهینه وسایل نقلیه و همچنین مدیریت کارآمد و ساختاریافته ماموریت های کارکنان سازمان در سراسر کشور می شود. این سامانه مبتنی بر استفاده از فناوری های GPS و GSM است. مدیران سازمان هایی که عملکرد و ارزش خود را چیزی فراتر از ارائه یک محصول می دانند، می توانند با رصد و تحلیل داده های جمع آوری شده بهره وری و کیفیت خدمات ارائه شده را به میزان قابل توجه افزایش دهند.

ابرسو ، از دو اصل مهم موفقیت یعنی کوشش و علم روز ، در زمستان سال 1400 با هدف توسعه هوشمند سازی و افزایش امنیت حوزه ناوگان ها و با برنامه ریزی شرکت راهکار صنعت آواپرداز آغاز به کار کرد.